Leveringsvoorwaarden

Leveringen

 1. BioVitaal levert normaliter alleen aan geregistreerde beroepsbeoefenaars en handelskanalen. BioVitaal behoudt het recht voor om diploma’s, lidmaatschap van een beroepsvereniging, inschrijving bij Kamer van Koophandel en dergelijke op te vragen.
 2. Bestellingen vóór 13.00 uur geplaatst op maandag t/m vrijdag, worden meestal dezelfde werkdag nog verzonden en meestal de volgende werkdag afgeleverd; een en ander is afhankelijk van de kwaliteit van de dienstverlening van PostNL.
 3. Levertijden van producten die niet op voorraad zijn kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.

Verzendkosten en kortingen

 1. Op orders met een factuurbedrag exclusief verzendkosten lager dan 79 euro die binnen Nederland verzonden moeten worden, worden 4,95 euro verzendkosten aangerekend.
 2. Voor zendingen naar EU landen gelden de volgende tarieven: op orders met een factuurbedrag exclusief verzendkosten lager dan 75 euro worden 7,95 euro en vanaf 75 euro worden 3,95 euro verzendkosten aangerekend.
 3. Op orders hoger dan 360 euro inkoopsprijs wordt 5% extra korting verleend.

Betaling en incasso

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Door overschrijding van deze termijn treedt verzuim in en kunnen wij aanspraak maken op wettelijke rente. Alle aan incasso verbonden kosten zijn voor rekening van de debiteur. Op het moment dat wij de vordering uit handen moeten geven worden de kosten berekend conform de geldende incassotarieven.
 2. Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren en deze debiteur voor de toekomst van levering uit te sluiten.
 3. In alle gevallen kunnen wij onder rembours leveren of vooraf zekerheid verlangen, bijvoorbeeld door betaling vooraf middels iDEAL.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde producten blijven eigendom van BioVitaal, totdat alle door ons gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.
 2. Zolang de producten eigendom zijn van BioVitaal, is het koper niet toegestaan om buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden rechten op de zaken te verlenen. Het is derhalve niet toegestaan deze zaken (stil) te verpanden. Het is de koper niet toegestaan de producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren.

Reclames en aansprakelijkheid

 1. Reclames binnen 14 dagen.
 2. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd. De kosten van retourzendingen zijn voor koper.
 3. Voor producten waarover tijdig en terecht is gereclameerd, zal BioVitaal zorgdragen voor gratis herlevering of deze crediteren. Tot meer dan dat is BioVitaal nimmer gehouden.
 4. Reclame schort betalingsverplichting niet op.
 5. Vertraagde aflevering door PostNL of andere vervoersdiensten is voor risico van de ontvanger.
 6. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.
 7. De samenstelling van sommige producten kan in zeldzame gevallen afwijken.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.